O przedszkolu


Przedszkole Leśne Skrzaty
Przedszkole Leśne Skrzaty

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00:00 do 18:00. W przedszkolu  odbywają się zajęcia dydaktyczne, planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy.

 

W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków.

 

Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz zajęcia dodatkowe takie jak nauka języka angielskiego, nauka tańca, gimnastyka korekcyjna, rytmika. Organizujemy naszym milusińskim dużo imprez okazjonalnych. Raz w miesiącu odbywa się koncert muzyczny, prowadzony przez artystów Filharmonii Warszawskiej i teatrzyki dla dzieci. Ponadto w przedszkolu organizowane są imprezy i uroczystości jak Jasełka, Święto rodziny, festyny, wycieczki, wyjazdy do teatru, Dzień Babci i Dziadka. Nasze nauczycielki stwarzają optymalne warunki dla rozwoju wychowanków, a absolwenci naszego przedszkola zostają dobrze przygotowani do nauki w szkole podstawowej. Miejsce gdzie przebywają dzieci jest bardzo ważne, dlatego priorytetem jest dla nas przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo i higiena.

 

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju kursach, co udokumentowane jest zaświadczeniami w aktach osobowych nauczycielek.

 

Personel administrujący zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (płace, zakupy, koszty utrzymania placówki itp.) oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, itp. Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie przedszkola. Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, ponadto sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.